P rivacy P olicy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

      บริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.wjtechnology.com รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่ และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับทางบริษัทฯ ด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับ หรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง และเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ หรือแพลตฟอร์มของทางบริษัทฯ ได้

      บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ เพื่อที่จะให้บริการต่อท่าน บริษัทฯ อาจขอเก็บข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ อาทิเช่น การพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค โดยบริษัทฯ จะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่บริษัทฯ ทำกับท่านเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น ๆ

      ท่านสามารถเยี่ยมชม และเปิดดูแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับบริษัทฯ ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม หรือเปิดดู ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบริษัทฯ และจะไม่ทราบถึงตัวตนของท่านยกเว้นท่านจะลงทะเบียน และสมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ และเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของท่านเท่านั้น

      การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านได้สร้างบัญชี และสมัครสมาชิกกับทางบริษัทฯ หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ ในช่องทางอื่น บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลส่วนบุคคล อื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ

      กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงแก่บริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาต หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใด ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

      บริษัทฯ จะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัทฯ ด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ หรือเลือกที่จะไม่อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแล้ว บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มที่เหมือนดังเดิม

      ท่านสามารถเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านให้ข้อมูลของบุคคลอื่น บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับอนุญาตจากจากบุคคลนั้น ๆ แล้ว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

      หากท่านลงทะเบียน และสมัครสมาชิกกับบริษัทฯ ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน หรือท่านได้เชื่อมบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านเข้ากับบัญชีที่ท่านได้สร้างไว้กับบริษัทฯ หรือ ท่านใช้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโซเชียลมีเดียของ เว็บไซต์ www.wjtechnology.com บริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้หากท่านอนุญาตให้โซเชียลมีเดียนั้นเก็บข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย มีความความมั่นคงตามมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการเชิงบริหารจัดการที่เหมาะสม อีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ การดัดแปลง การแก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ โดยไม่มีอำนาจ หรือโดยไม่มีความยินยอมจากท่าน

      บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ และบริการ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็น หรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าซื้อผลิตภัณฑ์ หรือการรับบริการนั้น

      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ และมีความปลอดภัยตามมาตรการที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      กรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ และยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ การให้ความยินยอมจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนท่าน

      กรณีที่ท่านเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ การให้ความยินยอมจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนท่านตามบริษัทฯ ได้กำหนด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับบริษัทฯ ผู้ให้บริการต่าง ๆ และบริษัทฯ คู่ค้า เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด, การบริการขนส่งสินค้า, การพัฒนาความคุ้มครองด้านความปลอดภัย, การพัฒนาแอปพลิเคชัน, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, การติดต่อสื่อสาร, การส่งไปรษณีย์พัสดุต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

      บางกรณีบริษัทฯ อาจมีการโอนข้อมูลที่เก็บไว้ไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ที่ดำเนินการ และบริหารงานโดยคู่ค้าของเราในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เรายึดถือตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลบุคคล

      ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับดังต่อไปนี้ :
 1. ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ โดยติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ E-Mail : Marketing@wjtechnology.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-574-6416-19 โปรดทราบว่าหากท่านถอนความยินยอม อาจส่งผลให้ท่านเสียสิทธิ์ในการรับข้อมูลข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ เกี่ยวกับสิทธิพิเศษ และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 2. ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนา ขอแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และครบถ้วน
 3. ท่านสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 4. ท่านมีสิทธิขอรับ หรือขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 5. ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ตามกฎหมายที่กำหนดไว้
 6. ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณี ตามกฎหมายที่กำหนดไว้
 7. ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

การใช้คุกกี้

      “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ และการให้บริการที่ดีขึ้น บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์ม และการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีวตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :
 1. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
 2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านตั้งค่าไว้
 3. เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งาน และความสนใจของท่าน เพื่อให้บริษัทฯ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุด และสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้

 1. คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม ใช้เพื่อการจดจำสิ่งที่ท่านเลือก หรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา และรูปแบบแพลตฟอร์ม
 2. คุกกี้สำหรับการโฆษณาใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมไปถึงลักษณะการใช้งานของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และตรงกับความสนใจของท่าน และประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่าง ๆ
 3. คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง และปลอดภัย
 4. คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวน และพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
 5. คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

การตั้งค่าคุกกี้ และการปฏิเสธคุกกี้

      ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่าง หรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ด้วยวิธีการดังนี้:

การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนตัว

      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ โดยจะมีการแจ้งเตือนให้ท่านทราบเกี่ยวกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย

การติดต่อบริษัทฯ

      หากมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อเราทาง E-Mail หรือช่องทางอื่น ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

      เบอร์โทรศัพท์ : 02-574-6416-19
      E-Mail: Marketing@wjtechnology.com
      สถานที่ติดต่อ : บริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 71/288 หมู่ที่ 4 ตำบล หลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

Quotation

Cart

Subtotal: $0.00

Free shipping all bangkok area